WE ARE A BELGIAN BASED COMPANY, ALL OUR LEGAL DOCUMENTS ARE IN DUTCH

Algemene voorwaarden


Fibermagic

Definities

 1. Fibermagic. : Fibermagic , gevestigd te Zwalm  onder KvK nr: BE0762597271.
 2. Klant : degene met wie Fibermagic een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen : Fibermagic en klant samen.
 4. Consument : een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fibermagic .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Fibermagic zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Fibermagic zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen de 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Fibermagic slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of electronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Fibermagic hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Fibermagic hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fibermagic ten alle tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Fibermagic niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Fibermagic vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Fibermagic, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Fibermagic een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Fibermagic is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Fibermagic de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Fibermagic heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Fibermagic prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Fibermagic op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Fibermagic mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Fibermagic de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Fibermagic behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van ondemiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen  voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Fibermagic gerechtigd een rente van 20% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan Fibermagic.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Fibermagic zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Fibermagic op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fibermagic, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Fibermagic te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Fibermagic gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Fibermagic roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren naar Fibermagic, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

      2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag dat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

      3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
          info.fibermagic@gmail.com.

      4. De consument is verplicht om het product binnen de 14 dagen na het kenbaar
          maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Fibermagic,
          bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
      5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van
          Fibermagic indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

      6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en
          retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen,
          zal Fibermagic deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het
          tijdige beroep op het herroepingsrecht , terugbetalen aan de consument,
          op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Fibermagic
          heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

           Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de
            nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis
            op te schorten.

Retentierecht

 1. Fibermagic kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Fibermagic heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten  waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Fibermagic.
 3. Fibermagic is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

          Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een
           schuld aan Fibermagic te verrekenen met een vordering op
           Fibermagic.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Fibermagic blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Fibermagic op grond van wat voor met Fibermagic gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake  het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Fibermagic zich beroepen  op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen , vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Fibermagic een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Fibermagic het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Fibermagic, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Fibermagic het recht om zijn verplichtingen op te schorten tot het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Fibermagic kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Fibermagic opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Fibermagic door Fibermagic schriftelijk en/of elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin  het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Fibermagic niet binnen 14 dagen  na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

          De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door
          hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

          Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets
          anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant , alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Fibermagic niet aansprakelijk kan worden gehouden  voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Fibermagic, bij gebreke waarvan Fibermagic niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal, zoals geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van Fibermagic die bij de klant aanwezig zijn, zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Fibermagic de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou gedekt worden.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige en/of verlate afname van producten komen geheel voor de klant.

Montage/Installatie

          Hoewel Fibermagic zich inspant voor alle montage en/of
          installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor
          geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove
          schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Fibermagic enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie telt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4.  Het risico op verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking met c.q. met de nog aangehechte (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt

      2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat
          gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en
           Custom builds kunnen niet worden ingeruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fibermagic voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Fibermagic heeft het recht om de  overeengekomen dienstverlening  (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Fibermagic tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Fibermagic tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig in en in gewenste vorm  en op gewenste wijze beschikbaar aan Fibermagic.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Fibermagic de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Fibermagic redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

 1. Fibermagic behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibermagic (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Fibermagic ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Fibermagic waarvan hij weet  of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten  dat verspreiding ervan Fibermagic schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij in de lid 1 en lid 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant en/of die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur  van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke  opeisbare boete. Is de partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000. Is de partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000.
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5%  van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Fibermagic waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

         De klant vrijwaart  Fibermagic tegen alle aanspraken van derden die
         verband houden met de door Fibermagic geleverde producten en/of
         diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Fibermagic geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Fibermagic daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Fibermagic uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Fibermagic instaat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klant betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet tot toe leiden dat Fibermagic gehouden kan worden  om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Fibermagic.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Fibermagic ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

        Als Fibermagic een overeenkomst aangaat met meerdere klanten,
        is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij
        op grond van die overeenkomst aan Fibermagic verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Fibermagic

 1. Fibermagic is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant  lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Fibermagic aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Fibermagic is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Fibermagic aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

       Elk recht van de klant op schadevergoeding van Fibermagic vervalt in elk
       geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of
       indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
       van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Fibermagic toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Fibermagic niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Fibermagic in verzuim is.
 3. Fibermagic heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt en/of indien Fibermagic kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming door Fibermagic in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Fibermagic kan worden toegerekend  in een van de wil van Fibermagic onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Fibermagic kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend : noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachtse stroom-, electriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Fibermagic V.O.F. 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Fibermagic V.O.F. er weer kan aan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Fibermagic V.O.F. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

        Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig
        blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig
        en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Fibermagic V.O.F. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fibermagic V.O.F. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Fibermagic V.O.F. .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goedenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar lijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fibermagic V.O.F. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Fibermagic V.O.F. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 20 Januari 2021.
Aangepast op 04 April 2022.

 


Terugbetalingsbeleid

 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@fibermagic.be.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

“Producten die u via deze webwinkel koopt en op maat volgens de door u ingevoerde specificatie laat maken door ons, vallen hier niet onder. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

 


Verzendbeleid / Shipping Policy

 

Wij verzenden onze producten internationaal. Zodra uw bestelling verzonden is, ontvangt u van ons een email met bevestiging.

Verzendkosten : berekend per product.
Enige uitzondering zijnde onze grote panelen, die alleen mogelijk zijn bij levering nationaal door Fibermagic zelf.

Nationale verzendingen gebeuren via Bpost.

​We ship internationally, excluded are our large panels which are only delivered nationally by Fibermagic.

Cost of Transport : calculated per product.

We ship nationally using Bpost.

 


 

Privacybeleid

 

Fibermagic waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites (fibermagic.be) of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze social media en/of kanalen en blogs (samen Fibermagic'-pagina's'). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met Fibermagic-pagina's. Uw interactie met Fibermagic kan plaatsvinden via de Fibermagic-pagina's, via de aanschaf en het gebruik van onze producten/diensten, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om interacties van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.
 

Fibermagic verwerkt ook persoonlijke gegevens die niet afkomstig zijn van Fibermagic-pagina's en waarvoor een andere privacyverklaring vereist is (bijvoorbeeld Shopify-apps of Fibermagic-onderzoeksprojecten of andere specifieke websites of portals). Wanneer en waar dat het geval is, zal Fibermagic altijd duidelijk maken dat de betreffende privacyverklaring anders is dan deze privacyverklaring.

Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is: (a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van uw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; (b) om onze voorwaarden op te leggen; en (c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen of filialen, u of anderen te beschermen.


Services van derden

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de Fibermagic-pagina's een link bevatten. De opname van een link op Fibermagic-pagina's betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons, onze dochterondernemingen of onze filialen wordt onderschreven.


Cookies en andere trackingtechnologieën van externe partijen

We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën wanneer u gebruikmaakt van de Fibermagic-pagina's: wanneer u onze websites bezoekt, onze social-mediapagina's gebruikt, onze e-mails ontvangt en onze mobiele apps en/of verbonden apparaten gebruikt. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.


Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?
We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen en contact met ons op te nemen.
 
Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de Fibermagic-pagina's; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).
 
Uw rechten en de keuzes die u hebt

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.

 

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de opgegeven persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie). Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

 

We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

 
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Fibermagic uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met ons via onze Contact pagina. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.

 

Tot slot hechten wij oprecht veel belang aan uw privacy. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze Fibermagic-pagina's en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.

 


Wettelijke kennisgeving

De wet van de verkoop op afstand.

 

1. 30 dagen bedenktijd

Bij een verkoop op afstand heeft de klant (consument) het recht af te zien van de aankoop binnen de 30 dagen na de levering van het product. Hij krijgt hiervoor geen boete en hij moet ook geen motief opgeven. Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt vóór het verstrijken van de termijn. Als verkoper moet u de consument overigens expliciet inlichten over dit recht, bijvoorbeeld door een duidelijke vermelding op uw website. U zet deze bepaling best bovenaan uw algemene voorwaarden, in het vet en in een kader. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen betaling kan eisen.

2. Identificatie

Als aanbieder van producten op het internet bent u verplicht om u duidelijk te identifi ceren. U mag zich dus niet “verstoppen” achter uw website. De identificatieplicht omvat het communiceren van onder meer de maatschappelijke benaming, het adres van de hoofdzetel, het ondernemingsnummer, een telefoonnummer en een e-mailadres. Rechtspersonen (NV of BVBA) moeten ook de zetel vermelden van de bevoegde rechtbank. Ook vanuit commercieel oogpunt is deze identificatie belangrijk. Het schept immers vertrouwen voor de consumenten als ze weten van wie ze kopen en waar ze terecht kunnen bij problemen.

3. Algemene voorwaarden

Met de algemene verkoopsvoorwaarden kan u zich als verkoper beter beschermen. De voorwaarden zijn niet verplicht. Maar als u er heeft, moet u ze duidelijk communiceren, bijvoorbeeld op uw site of via een document met aanvinkmogelijkheid, gelinkt aan de bestelknop. Algemene voorwaarden kunnen nuttig zijn. Zo kan u voorwaarden opnemen over de levertermijn of de garantie. Bij het verzakingsrecht neemt u best een extra bepaling op met de termijn waarbinnen de consument de goederen moet terugsturen. Enkel op het inroepen van het verzakingsrecht staat wettelijk een termijn, niet op het terugsturen van de goederen zelf. Verkoopt u aan klanten in het buitenland, dan is het ook nuttig om te stipuleren dat geschillen geregeld worden door een rechtbank in België. Zoniet riskeert u een proces in het buitenland.

4. Fraude

Wanneer de klant zijn online aankopen bij u betaalt met een gestolen of vervalste betaalkaart, kan de kaartmaatschappij die bedragen bij u komen terugvorderen, ook al ging u zelf als webshopuitbater niet in de fout. Dek u daarom extra in tegen dit soort fraude. U kan uw klanten daarom best elektronisch identificeren via 3D secure oplossingen, zoals Verified-By-Visa en Secure Code van Mastercard. De consument moet dan naast een kredietkaartnummer en een vervaldatum ook nog een persoonlijke pincode ingeven. Het risico op fraude kan u verder gevoelig beperken met deze tips:

 • Installeer een anti-fraudemodule op uw website. Deze toepassingen variëren van elementaire tools voor de authentificatie van de betaler tot de mogelijkheid om verdachte transacties te blokkeren.
 • Verplicht de klant om een leveringsbon te ondertekenen bij ontvangst van de goederen.
 • Wacht met het verzenden van dure goederen tot 48 uren nadat u de betaling hebt ontvangen. Dit is doorgaans de tijd waarbinnen u de fraude verneemt.
 • Wees alert voor transacties die afwijken van de gemiddelde aankoop, bv. extreem grote bestellingen, snel opeenvolgende betalingen, bestellingen

5. Informatieplicht

De reglementering inzake de verkoop op afstand schrijft een dubbele informatieverplichting voor (vooraf en achteraf). Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u de betaling niet kan eisen.

 • Uw informatieplicht vooraf: Bij het aanbod van de overeenkomst moet de consument op heldere wijze ingelicht worden, onder meer over de identiteit van de verkoper, zijn geografisch adres, de kenmerken van het product of de dienst, de prijs, de leveringskosten, betaalmogelijkheden. De informatie kan opgenomen worden in het aanbod zelf, in een aparte hyperlink of in de algemene voorwaarden.
 • Uw informatieplicht achteraf: Ten laatste op het moment van de levering of voor de uitvoering van de overeenkomst, moet de verkoper de consument opnieuw informatie verschaffen.

U stuurt de consument best een mail met deze gegevens. Daarnaast dient u als verkoper ook extra info te vermelden, zoals het adres waar de consument met zijn klachten terecht kan, de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen.

6. Webshop en de reclamewetgeving

Reclame op internet valt onder de algemene wetten van de reclame. Maar er zijn ook specifieke regels, bijvoorbeeld voor het versturen van elektronische post. De ‘opt-in’ regel stelt dat u eerst toestemming moet krijgen vooraleer e-mails te sturen. Zo wil men de consument beschermen tegen spam. Deze toestemming mag u niet vragen via e-mail of via opname in de algemene voorwaarden, en mag u ook niet verkrijgen via derden. In de praktijk gebruikt u best een webformulier op een website, waar potentiële klanten zich kunnen inschrijven om elektronische berichten te ontvangen. De wetgeving laat wel toe dat u uw eigen klanten elektronische post stuurt over gelijkaardige producten of diensten. Ook voor generieke e-mailadressen (info@, sales@,…) heeft u geen voorafgaandelijke toestemming van de ontvanger nodig. Bij het versturen van elektronische post geldt ook een ‘opt-out.’ De ontvangers moeten zich makkelijk kunnen uitschrijven, bijvoorbeeld bij een nieuwsbrief.